เอกสารเกี่ยวกับเด็กพิการ

สารสนเทศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกำแพงเพชร ปี2555 คลิกที่นี่

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 2553 คลิกที่นี่

คู่มืออาสาสมัครเพื่อคนพิการ คลิกที่นี่

พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาเพื่อคนพิการ พ.ศ.2550 คลิกที่นี่

ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง กำหนดประเภทและหลักเกณฑ์ของคนพิการทางการศึกษา คลิกที่นี่

ระเบียบคณะกรรมการส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ คลิกที่นี่

เป็นที่ต้องการเอกสารประกอบการอบรม วันที่ 15-17 กันยายน 2555 คลิกที่นี่

แบบฟอร์ม

ตัวอย่างแบบฟอร์ม IEP คลิกที่นี่

แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา(คป.01) คลิกที่นี่

แบบรับรองบุคคลของสถานศึกษาว่าเป็นคนพิการ (คป.04) คลิกที่นี่

ข่าวใหม่แบบขอรับทุนการศึกษาสำหรับเด็กออทิสติกและเด็กที่มีความต้องการพิเศษมูลนิธิคุณพุ่ม 2557 คลิกที่นี่

แบบคัดกรองการคัดแยก คัดกรอง และวินิจฉัยประเภทความพิการตามประกาศของกระทรวงศึกษาธิการ คลิกที่นี่

รายการสิ่งอำนวยความสะดวก

ข่าวใหม่ เป็นที่ต้องการ โปรแกรม IEP Online คลิกที่นี่ SERIALNUMBER คลิกที่นี่

รายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ บัญชี ก ปีการศึกษา 2556 คลิกที่นี่

คู่มือรายการสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา 2553 คลิกที่นี่

แบบคำขอสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา(คป.01) คลิกที่นี่

ขึ้นด้านบน